سایت های اسکم خارجی

.:: لیست سایت های اسکم جدید ::.

 

 

۱- inadpros.com

دلیل اسکم بودن: عدم پرداخت و مسدودی بی مورد کاربران

——————————

۲- inadclix.com

دلیل اسکم بودن : عدم پرداخت

——————————

۳- inadbux.com

( مدیریت سه سایت بالا برای یک نفر است و هر سه سایت اسکم و غیر معتبر هستند)

——————————

۴- kayads.com

دلیل اسکم بودن: عدم پرداخت بعد از گذشت ۱ ماه!

——————————

۵-pexads.com

دلیل اسکم بودن : عدم پرداخت.

——————————

۶-buxbery.com

دلیل اسکم بودن : عدم پرداخت پس از گذشت ۱ ماه!

——————————

۷-ptcstair.com

دلیل اسکم بودن : عدم پرداخت پس از گذشت ۱ ماه!

(مدیریت سایت های ptcstair و buxbery برای یک نفر است و هر دو سایت اسکم و غیر معتبر هستند)

——————————

 ۸- extantbux.com

وضعیت سایت پس از چندین روز در حالت تعلیق است و اسکم شده .

——————————

۹-linxpays.com

این سایت نیز مشکوک به اسکم است .

——————————

۱۰-pmrevshares.com

اسکم شد.

——————————

 ۱۱- nikeverts.com

اسکم به دلیل : عدم پرداخت پس از یک هفته .

——————————

 coinsera.com

اسکم به دلیل : دستی کردن واریز ها ( قبلا به صورت آنی بود ) دیرکرد در واریز ها و حتی عدم واریز پس از چند روز.

——————————

 paidverts.com و mytrafficvalue.com که هر دو سایت متعلق به یک نفر بود اسکم شد

به دلیل اینکه حساب برخی از کاربران در این سایت ها بدون دلیل مسدود شده و عدم پرداختی به کاربران

——————————

digadzcom

عدم پرداخت و اسکم 

——————————

adrever.com

عدم پرداخت و اسکم 

——————————

advertzer.com

اسکم شد 

در این بخش سایت های اسکم دیگری هم معرفی میشوند در روزهای اینده.